Peculiar Tagalog Compiled Quotes Part 1

~TO GOD BE THE GLORY~

1. “Salamat sa Dios.”

2. “Ang ating Dios ay Dios na pinaka-Dakila at Makapangyarihan sa lahat.”

3. “Ang Karunungan ng Dios ay sari-sari.”

4. “Dadalhin sayo: Ipapa-unawa sa’yo.”

5. “Ang Dios, Hindi ka niya kakausapin ng Hindi mo Siya maiintindihan; pag nakipag-usap sayo ang Dios, somehow may chance ka na ipakita Niya sayo ang Kanyang Kapangyarihan.”

6. “Nakikita ng Dios kung merong nasa ating pagkatao na pwedeng makaintindi sa diwa (isip) o Espiritu Niya.”

7. “Kanyang isusulat: Ipanggigiya Niya sa iyo.”

8. “Pag isinusulat sayo: Ipinararanas Niya sa iyo.”

9. “Ipinang-aalalay: Ginagamit na kasangkapan para gumiya sayo.”

10. “Ang mga paghakbang ng damdamin ng isang Kristiano.. Inaasahang may payo din naman ng Espiritu Santo.”

11. “Nakakaramdam ka ng mabuti: May Kat’wirang naisulat ang Dios sa puso mo.”

12. “Para masabing nakasulat din sa kanya: Kagalakan Mo’y ikinagagalak din niya.”

13. “Kung minsan, para yung isang bagay ay mas madali mong maintidihan: Ay tingnan mo sa perspektibo na kum papaano ito sayong pinatitingnan..”

14. “Ang isang bagay na mahalaga: Hindi yun hinahayaan ng Dios na walang protekta.”

15. ”Yung mga kumikilala sa Dios: Esensya ng pakiramdam nila: May wangis ng Kat’wiran ng Dios.”

16. “Ang klase ng diwa na mas nakapananaig sa isang Kristiyano: Ay si Cristo.”

17. “Nauunawaan mo: Nakakapasok sayo..”

18. “Sa tuwinang lumalakad tayo sa Aral: Espiritu ng Diyos sa ati’y pumapanghingalay.”


~THANKS BE TO GOD~

PART 2
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s