Part 11 Compiled Tagalog Quotes

TO GOD BE THE GLORY

193. “Kung mahal ka rin: Appreciated ka/pahahalagahan ka..”

194. “Puso ni Satanas ang dumaya (nakapag-palasing/out of control) sa kanya.. “

195. “Ang puso: Ay nakapag-iimbento..”    

196. “Damdamin ni Satanas: Pwersa ni Satanas..”     

197. “Pwersa ni Satanas: Prwersa ng damdamin ni Satanas..”  

198. “Yung nakikipag-ningas: Siyay Nakikipag isam-puso (nakikipag isang-damdamin/o adhikain).”     

199. “Sa t’winang pananaw ni Satanas ang ‘yong nilalakaran: Nabibigyan mo siya ng Kagalakan/Napagiginhawa mo ang kanyang kalooban”

200. “Ang espiritu o diwa (pananaw) na pinapakinggan/ini-entertain mo: Ay damdaming matututunan (malalagay sa loob) mo..”     

201. “Kum panong meron pagtitiis sa laman: Gayon din merong pagtitiis sa espiritu (sa damdamdamin).”  

202. “Labag sa loob mo: Merong nasa loob mo na hindi sumasang-ayon..” 

203. “Pag lumalabag sa kalooban ng Dios: Duon na nagiging masama.”

204. “Ang pagtalikod natin sa masama ay pagkilala natin sa mabuti.”

205. “Katunayang kalooban ng Dios ay iyo nang natututunan: Masarap na pakiramdam sa Kanyang mga Salita ay atin ng nararanasan.”    

206. “Mukhaan: Damdamin sa damdamin/Kapangyarihan sa kapangyarihan..”      

207. “Damdmin ng Dios: Pwersa ng Dios..”     

208. “Pwersa ng Dios: Pwersa ng damdamin ng Dios..”     

209. “Ang mamasdan ang wangis ng Dios ay sa pamamagitan din ng damdamin ng Dios..”     

210. “Sa paningin ng Dios: Sa damdamin ng Dios..”     


THANKS BE TO GOD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s